Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Corte Hanne

 

Inleiding

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. DE CORTE HANNE: degene die de recreatiewoning aanbiedt.
  2. Hoofdhuurder: de wederpartij van DE CORTE HANNE, zijnde degene te wiens behoeve de huur is bedongen en derhalve degene, die de recreatiewoning huurt. DE CORTE HANNE verhuurt de woning uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

 

Artikel 1: Totstandkoming huurovereenkomst

1.1 De huurovereenkomst komt tot stand doordat de hoofdhuurder het aanbod van DE CORTE HANNE aanvaardt. Aanvaarding kan zowel telefonisch, per e-mail als schriftelijk geschieden. Iedere aanvaarding wordt bevestigd door DE CORTE HANNE door middel van een boekingsbevestiging.

De hoofdhuurder dient zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan op de boekingsbevestiging altijd goed te controleren.

1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

1.3 Na de reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, per mail naar u toegezonden.

Uw (aan)-betaling is tevens uw reserveringsopdracht.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1 De huurprijzen zijn EXCLUSIEF borg, linnengoed, schoonmaak en toeristenbelasting.

 

Artikel 3: Annulering- en schadeverzekering

U bent verplicht elders een reisverzekering af te sluiten, wilt u een huurovereenkomst met DE CORTE HANNE aangaan. Het is verstandig gelijk een annuleringsverzekering te sluiten.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Bij totstandkoming van de  huurovereenkomst dient een aanbetaling van tenminste 50% van de totaal overeengekomen huursom te worden voldaan.

4.2 Het restant van de huursom moet uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang worden voldaan.

4.3 Indien de huurovereenkomst binnen 1 maand voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huursom in één keer worden voldaan binnen 7 dagen na de totstandkoming, of uiterlijk binnen 7 dagen voor de dag van aanvang.

4.4 Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd waarna voor de hoofdhuurder de annuleringsregels gelden.

 

Artikel 5: Maximaal aantal personen

5.1 Maximaal 12 personen mogen in het vakantiehuis overnachten. Dat aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de recreatiewoning zonder aanspraak op restitutie van de huursom geweigerd.

 

Artikel 6: Aankomst- en vertrektijden

6.1 De aankomsttijd in het verblijf wordt in overleg met u afgesproken. Bij aankomst afwijkend van het overeengekomen tijdstip dient u een telefonische afspraak te maken met DE CORTE HANNE. Indien de huurder niet aanwezig is op de afgesproken tijd, kan DE CORTE HANNE niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen. Bij aankomst wordt u opgevangen door DE CORTE HANNE.

6.2 Het huis dient bezemschoon en in ordelijke staat te worden opgeleverd. Op- en aanmerkingen en geconstateerde beschadigingen dient u binnen 24 uur aan DE CORTE HANNE kenbaar te maken.

6.3 Het tijdstip van vertrek gaat eveneens in overleg met de huurder. DE CORTE HANNE zal bij u aanwezig zijn voor een inspectie en het in ontvangst nemen van de sleutel.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de huurder / Zorg voor huis en omgeving – beschadiging – eindschoonmaak – aansprakelijkheid

7.1 De gehuurde recreatiewoning dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust en omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de recreatiewoning worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

7.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan DE CORTE HANNE te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien direct beroep doen op de door hem/haar afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na uw vertrek geconstateerd wordt.

7.3 Eindschoonmaak. De recreatiewoning dient bij uw vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Meubilair welke verplaatst zijn, dienen weer op hun eigen plaats teruggezet te worden. Serviesgoed met toebehoren dienen opgeruimd te zijn. DE CORTE HANNE heeft het recht extra schoonmaakkosten te berekenen indien het huis in vervuilde staat is afgeleverd.

7.4 Linnengoed is niet aanwezig. Linnengoed word u te huur aangeboden of dient door uzelf meegebracht te worden in de vorm van dekbedhoezen, hoeslakens, slopen, hand- en theedoeken. DE CORTE HANNE berekend u extra schoonmaakkosten bij het niet gebruiken van bedlinnen.

7.5 Wettelijke aansprakelijkheid. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

 

Artikel 8: Wijzigingen door de huurder

8.1 Tot 28 dagen voor de dag van aanvang kan de huurder om wijzigingen in de huurovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht.

 

Artikel 9: Annulering door de huurder

9.1 Bij annulering is de hoofdhuurder de volgende bedragen verschuldigd:

– bij annulering vanaf de dag van reservering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van het huurbedrag.

– bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van aankomst: 60% van het huurbedrag

– bij annulering  vanaf de 28e dag tot aan de dag van aankomst 90% van het huurbedrag.

– bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag.

9.2 Een huurder die is verhinderd en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon voorstellen om zijn plaats in te nemen op de volgende voorwaarden:

– de andere huurder voldoet aan alle in de huurovereenkomst verbonden voorwaarden.

– het verzoek kan tot uiterlijk 7 dagen voor de dag van aankomst worden ingediend.

– dat van de andere huurder een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennis genomen van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.

9.3 De wijzigingskosten bedragen 50 euro.

 

Artikel 10: Annuleringen door DE CORTE HANNE

10.1 DE CORTE HANNE kan de huurovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van het reeds betaalde gedeelte van de reissom.

10.2 DE CORTE HANNE heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enz.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van DE CORTE HANNE

11.1 DE CORTE HANNE is gehouden tot de goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11.2DE CORTE HANNE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens uit opzet of grove schuld, voor enigerlei schade, direct of indirect.

11.3 DE CORTE HANNE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de huurovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de huurder, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de huurder.

11.4 DE CORTE HANNE aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringsmaatschappijen dekking plegen te verschaffen, of voor schade die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt.

11.5 In geval DE CORTE HANNE aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de huursom.

11.6 DE CORTE HANNE is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q storingen in en om de recreatiewoning van water- en/of energiehuishouding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enz.

11.7 DE CORTE HANNE kan met betrekking tot geluidshinder, bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen e.d. rondom de recreatiewoning voor zover die vooraf niet aangekondigd zijn, geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

11.8 DE CORTE HANNE is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond de woning.

 

Artikel 12: Huisdieren

5.1 Huisdieren zijn in geen geval toegestaan in DE CORTE HANNE.

Artikel 13 Toepasselijk recht

12.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. In voorkomend geval is de Rechtbank te Amsterdam, ter keuze van de meest gerede partij bevoegd.